Hoppa till huvudinnehållet

En heltäckande guide till cybersäkerhetsutbildning

En heltäckande guide till cybersäkerhetsutbildning

Cyberbrottslighet är en ökande risk för både privatpersoner och företag. Eftersom både mängden av och komplexiteten hos cyberattacker ökar har behovet av cybermedvetenhet och cybersäkerhetsutbildning aldrig varit större. Cybersäkerhetsutbildning är inte bara för IT-personal – alla som använder teknik är ett potentiellt mål för cyberbrottslingar och skulle därför ha nytta av utbildning och medvetenhet.

Vad är cybersäkerhetsutbildning?

Ofta är utbildning det bästa sättet att lära sig cybersäkerhet. Organisationer genomför utbildning inom cybermedvetenhet och cybersäkerhets för att hjälpa personal att utveckla sina kunskaper om bästa praxis för att hålla känslig data säker. Vanligtvis lär cybersäkerhetsutbildning ut svarsförfaranden för att åtgärda och hantera risker för datorsystem. Deltagarna kan lära sig hur man identifierar hot som cyberattacker och aktiviteter som datahackning och nätfiske, hur man bedömer risknivåer, hur man rapporterar incidenter och hur de kan åtgärdas.

Cybersäkerhetsutbildning är en ytterst viktig del i förberedelserna av personer som arbetar inom cybersäkerhet – för att de ska bli helt uppdaterade med den aktuella hotbilden. Vissa organisationer kan också använda cybersäkerhetsutbildning för att stödja policyutveckling angående cybersäkerhetspraxis.

Vad omfattar utbildningen i cybersäkerhet?

Snabba förändringar i den digitala miljön – och parallella innovationer från cyberbrottslingar – innebär att anställda och andra slutanvändare behöver konsekvent utbildning om hur man förblir säker på nätet och hur man skyddar sin information.

Cybermedvetenhet och cybersäkerhetsutbildning omfattar ofta:

 • Nätfiskeattacker – hur man upptäcker dem och hur man rapporterar dem
 • Borttagbara media – hur man använder dem säkert
 • Lösenord och autentisering – hur man skapar starka lösenord och hur man implementerar multifaktorautentisering
 • Fysisk säkerhet – hur man säkerställer säkerheten för fysiska enheter och dokument
 • Mobil säkerhet – hur man använder mobila enheter på ett säkert sätt
 • Arbeta på distans – hur man förblir säker när man arbetar på distans, inklusive riskerna med allmänt Wi-Fi
 • Molnsäkerhet – vägleder anställda till säker användning av molnbaserade applikationer
 • Social manipulation – de vanligaste teknikerna som illvilliga aktörer använder och psykologins inflytande
 • Data- och registerhantering – hur man övervakar och hanterar företagsdata på ett säkert sätt
 • Installationsprotokoll – hur man installerar tredjepartsapplikationer och programvaror på ett säkert sätt på företagets datorer
 • Svarsförfaranden vid varningar – för att åtgärda och hantera risker för datorsystem
 • Efterlevnad – förstå regelverken för din bransch och jurisdiktion och vad detta kan betyda för cybersäkerhet

För de som vill ha en karriär inom cybersäkerhet kommer utbildningen att bero på vilken karriärväg personen tar. Cybersäkerhetspersonal arbetar i organisationer av alla storlekar, inom olika branscher och i nätverk av olika komplexitet.

Varför är det viktigt med cybersäkerhetsutbildning?

Det uppskattas att 95 % av cybersäkerhetsöverträdelserna är resultatet av mänskliga misstag. Ett företags digitala säkerhet ligger i händerna på varje anställd, oavsett om de arbetar inom IT eller inte. Några vanliga misstag anställda gör som komprometterar digital säkerhet är följande:

 • Laddar ned e-postbilagor som är infekterade med skadlig programvara.
 • Besöker opålitliga webbplatser.
 • Använder svaga lösenord.
 • Uppdaterar inte lösenord regelbundet.
 • Skickar av misstag ett e-postmeddelande till fel mottagare.

Med tanke på utrymmet som finns för mänskliga fel så är utbildning inom cybermedvetenhet och cybersäkerhet extremt viktigt. Fördelarna med cybersäkerhetsutbildning omfattar:

Minska risken för dataintrång och nätfiskeattacker

Ökad cybermedvetenheten inom en organisation kan bidra till att minska risken för dataintrång. När individer väl har utbildats för att upptäcka potentiella risker och hur man kan övervinna dem är det mindre troligt att de blir offer för attacker som nätfiske. Givet att den genomsnittliga kostnaden för dataintrång kan uppgå till flera miljoner är cybersäkerhetsutbildning kostnadseffektiv i jämförelse.

Bygg en säkerhetskultur

Det primära syftet med cybersäkerhetsutbildning är att införa och stärka en säkerhetskultur inom en organisation. En säkerhetskultur innebär att förankra säkerhetsvärden i företagets struktur – vilket gör människor till den första försvarslinjen mot hot som social manipulation.

Öka tekniskt försvar mot cyberhot

Tekniskt försvar är ett värdefullt vapen för att förhindra intrång – men de kräver mänskliga ansträngningar. Till exempel, brandväggar måste slås på, programvara måste uppdateras och säkerhetsvarningar måste bekräftas. Få organisationer skulle fungera utan tekniskt försvar och ändå, utan cybersäkerhetsutbildning och cybermedvetenhet för personalen, finns det en risk att tekniskt försvar inte kan uppfylla dess potential.

Ge kunderna trygghet

Konsumenter är allt mer medvetna om cyberhot och, som en konsekvens av detta, vill känna sig trygga och säkra. Detta innebär att företag måste ta cybersäkerhet på allvar så att de kan vinna förtroende hos sina kunder. I sin tur kommer kundernas förtroende att bidra till att säkerställa kundlojalitet. Om ett företag upplever ett dataintrång eller säkerhetsincident, och det blir allmänt känt, kan det skada företagets rykte.

Följ reglerna

Beroende på både sektor och jurisdiktion kan det finnas tillsynsmässiga skäl som kräver att organisationer tar cybersäkerhet på allvar. Tillsynsmyndigheter kan kräva att specifika branscher implementerar utbildning om cybermedvetenhet och cybersäkerhet. Efterlevnad bör inte vara det enda skälet till att en organisation tillhandahåller cybersäkerhetsutbildning – men att införa den rätta utbildningen gör en organisation säkrare och i många sektorer är det ett tillsynskrav.

Visa företagsansvar och socialt ansvarstagande

Cyberattacker kan spridas snabbt. Ju fler nätverk som blir infekterade, desto större risk utsätts andra nätverk för. Ett nätverks svaghet ökar det övergripande hotet för andra. Detta innebär att bristen på utbildning inom säkerhetsmedvetenhet i en organisation gör andra organisationer sårbara. I slutändan gynnar utbildningen inom säkerhetsmedvetenhet inte bara enskilda organisationer – den gynnar även deras kunder, leverantörer och alla andra enheter som är sammanlänkade med deras nätverk.

A man studying for cybersecurity training

Nyckelelement inom cybersäkerhet

Det finns flera nyckelelement för cybersäkerhet. Dessa är:

 • Programsäkerhet (applikationssäkerhet)
 • Informationssäkerhet
 • Planering för katastrofåterställning
 • Nätverkssäkerhet
 • Säkerhet för slutanvändare
 • Driftsäkerhet

Vart och ett av dessa element representerar olika områden av en organisations infrastruktur, som kräver sitt eget skydd.

Programsäkerhet (applikationssäkerhet)

Programsäkerhet fokuserar på att skydda programvaruapplikationer från hot. Det gäller särskilt företag som utvecklar och säljer sina applikationer och molntjänster, men även företag mer allmänt.

Säkerhetsinställningar som inte är korrekt konfigurerade är en betydande orsak till dataintrång i molnkonton. Företag kan ibland använda en större molntjänst utan att inse att de behöver anpassa sina säkerhetsinställningar från standardinställningarna.

De främsta orsakerna till felkonfiguration av en molnapplikation är:

 • Brist på medvetenhet om molnsäkerhetspolicyer
 • Brist på adekvata kontroller och tillsyn
 • För många gränssnitt för att hantera dem effektivt
 • Försumligt insiderbeteende (dvs. användarfel)

Åtgärder som att konfigurera multifaktorautentisering och administratörsrättigheter är mycket viktiga aspekter inom cybermedvetenhet som bidrar till att stärka applikationssäkerheten och förhindra intrång i appar.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet avser skydd av företagsdata och data som samlas in från kunder, klienter eller leverantörer.

De flesta organisationer måste följa informationssäkerhetsstandarder – med påföljder för bristande efterlevnad om vårdslöshet leder till att personlig identifierbar information komprometteras.

Cybersäkerhet fokuserar på hur organisationer samlar in, lagrar och överför data. En cybersäkerhetsplan syftar till att införa skydd på plats för att säkerställa att data krypteras efter behov och skyddas mot intrång.

Planering för katastrofåterställning

60 % av små företag blir tvungna att lägga ner verksamheten efter att ha blivit föremål för en cyberattack. För att undvika att omfattas av denna statistik är det viktigt för företag att ha en katastrofåterställningsplan.

Katastrofåterställningsskydd omfattar vanligtvis:

 • Strategier för att förhindra ett intrång eller infektion från skadlig programvara
 • Förberedelser för snabb återställning när en attack har ägt rum

Åtgärder som en cybersäkerhetsexpert kommer att vidta inkluderar ett backup- och återställningssystem, övningar inom svar på incidenter och starkt slutpunktsskydd.

Nätverkssäkerhet

Nätverkssäkerhet syftar till att skydda en organisations fysiska nätverk och alla enheter som är anslutna till det. De flesta företag använder brandväggar för att övervaka inkommande och utgående trafik med avseende på hot.

Andra viktiga aspekter av nätverkssäkerhet inkluderar att säkra det trådlösa nätverket och säkerställa att eventuella fjärranslutningar sker genom krypterade metoder.

Nätverkssäkerhet är utformad för att säkerställa att endast auktoriserade användare får tillgång till nätverket och att inga misstänkta beteenden sker i nätverket som skulle tyda på ett intrång.

Säkerhet för slutanvändare

Slutanvändarsäkerhet, eller slutpunktssäkerhet, avser skyddet av de enheter som användarna arbetar med och själva användarna. Med tanke på den höga andelen cyberattacker som börjar med ett nätfiskemeddelande är slutanvändarnas säkerhet avgörande.

Vanliga typer av slutanvändarskydd inkluderar:

 • Hålla enheter uppdaterade
 • Använda uppdaterade antivirusprogram
 • DNS-filtrering för att blockera skadliga webbplatser
 • Skydd för firmware (fast programvara) för att förhindra intrång i firmware-lagret
 • Lösenordsskyddade skärmlås
 • Fjärrhantering och enhetsdetektering

Organisationer som inte utövar slutanvändarsäkerhet kan drabbas av ett intrång genom att en anställds oskyddade enhet blir infekterad med skadlig programvara, och sedan sprider denna enhet infektionen vidare i hela företagets nätverk.

Förutom enhetsskydd är utbildning inom cybersäkerhetsmedvetenhet en central del av slutanvändarsäkerhet. Det är god praxis att ge anställda regelbunden utbildning i ämnen som att upptäcka e-post som egentligen är nätfiske, lösenordssäkerhet, hantering av känsliga uppgifter och andra principer avseende god cyberhygien.

Driftsäkerhet

Driftsäkerhet innebär att se över en organisations hela säkerhetsstrategi som helhet för att säkerställa att all säkerhetstaktik fungerar tillsammans – och inte motverkar varandra – under all drift och verksamhet.

Driftsäkerhet är det paraply som täcker alla IT-säkerhetsprocesser. Det säkerställer att organisationen inte bara säkrar alla områden från ett potentiellt intrång, utan också regelbundet uppdaterar sina säkerhetsstrategier för att hålla jämna steg med de senaste hoten och utvecklingen inom säkerhet. En del av denna process involverar att tänka som en angripare – att undersöka de olika områdena i en teknikmiljö för att identifiera var ett potentiellt intrång kan inträffa.

a man taking online cybersecurity training

Hur man kommer igång inom cybersäkerhet

Många karriärer inom cybersäkerhet börjar med IT-roller på nybörjarnivå, såsom helpdesk-tekniker, nätverksadministratörer eller mjukvaruutvecklare. Många cybersäkerhetsproffs börjar sin yrkesbana som junior informationssäkerhetsanalytiker efter att ha fått lite erfarenhet av IT.

Innan man börjar en cybersäkerhetsroll är det viktigt att utveckla vissa grundläggande IT-kunskaper, såsom programmering, nätverks- och systemadministration och molntjänster. Det är allmänt vedertaget att någon form av strukturerad utbildning kan snabba på din väg mot att få ett jobb.

Karriärvägar inom cybersäkerhet

En karriär inom cybersäkerhet kan ta olika riktningar beroende på en persons intressen och mål. Här är några sätt som en cybersäkerhetsanalytiker kan specialisera sig:

Konstruktion och arkitektur

Säkerhetsingenjörer använder sin kunskap om hot och sårbarheter för att bygga och implementera försvarssystem mot en rad olika säkerhetsproblem. Säkerhetsingenjörer kan gå vidare till att bli säkerhetsarkitekter, som är ansvariga för en organisations hela säkerhetsinfrastruktur. Färdigheter för denna roll omfattar:

 • Kritiskt tänkande
 • IT-nätverk
 • Systemadministration
 • Riskbedömning

Incidenthantering

Trots betydande ansträngningar för att säkerställa cybersäkerhet kan organisationer fortfarande råka ut för säkerhetsincidenter. Området incidentrespons fokuserar på vilka åtgärder som krävs efter att en säkerhetsincident har inträffat. De som reagerar och svarar på incidenter övervakar sin organisations nätverk och arbetar för att åtgärda sårbarheter och minimera förluster när intrång inträffar. 

Incidentrespons involverar även digital kriminalteknik och cyberbrottslighet. Utredare inom digital kriminalteknik samarbetar med brottsbekämpande myndigheter för att återställa data från digitala enheter och utreda cyberbrott. Färdigheter för denna roll omfattar:

 • Tekniskt skrivande och dokumentation
 • Verktyg för upptäckt av intrång
 • Kriminalteknisk programvara
 • Uppmärksamhet på detaljer

Ledning och administration

Cybersäkerhetschefer är ansvariga för en organisations nätverk och datorsäkerhetssystem. Dessa brukar vara roller för dem med mer erfarenhet. En cybersäkerhetschef kan leda säkerhetsteam, samordna mellan team och säkerställa säkerhetsefterlevnad. Vanligtvis är den högsta säkerhetsrollen i en organisation informationssäkerhetschef (Chief Information Security Officer, CISO). Att arbeta med säkerhet på ledningsnivå innebär ofta att leda verksamheter, hantera policyer och budgetar för hela företagets säkerhetsinfrastruktur. Färdigheter för denna roll omfattar:

 • Projektledning
 • Riskhantering
 • Ledarskap
 • Samarbete

Konsulttjänster

Organisationer anlitar säkerhetskonsulter för att testa dator- och nätverkssystem för sårbarheter eller säkerhetsrisker. I den här rollen kommer du att ägna dig åt offensiv säkerhet och försvar inom cybersäkerhet genom att testa system för sårbarheter och ge rekommendationer om hur dessa system kan stärkas. Färdigheter för denna roll omfattar:

 • Penetrations- och sårbarhetstestning
 • Hothantering
 • Operativsystem

Tester and hackning

Detta område av cybersäkerhet är känt under olika namn, inklusive offensiv säkerhet, Red Team-operationer, ’white hat hacking’ och etisk hackning. (Du kan läsa mer om olika typer av hackning här.) De som arbetar med offensiv säkerhet har ett proaktivt förhållningssätt till cybersäkerhet. De gör detta genom att spela rollen som inkräktare och försöka identifiera sårbarheter innan riktiga hackare gör det. Penetrationstestare försöker identifiera och utnyttja svaga punkter i system för att hjälpa företag att bygga säkrare system. Etiska hackare provar ännu fler angreppssätt (som social manipulation) för att avslöja säkerhetsbrister. Färdigheter för denna roll omfattar:

 • Kryptografi
 • Penetrationstester
 • Datornätverk
 • Skript

Typer av cyberattacker

En icke uttömmande lista av cyberattacker omfattar bland annat:

 • Nätfiske: Detta innebär att skicka bedrägliga e-postmeddelanden som låtsas vara från en tillförlitlig källa. Avsikten är att stjäla känslig information som inloggnings- eller betalningsuppgifter.
 • Skadlig programvara: Skadlig programvara som försöker få obehörig åtkomst och skada en dator eller ett nätverk.
 • Utpressningsprogram: Liknar skadlig programvara, men avsikten är att blockera åtkomst till filer på en dator tills offret betalar en lösensumma.
 • DDoS: Överbelastningsattack där cyberbrottslingen överbelastar ett systems resurser så att det inte fungerar korrekt.
 • Structured Query Language SQL-injektionsattack: Detta sker på en databasdriven webbplats när hackaren manipulerar en standard SQL-fråga. Den utförs genom att injicera en skadlig kod i en sårbar sökruta på webbplatsen, vilket tvingar servern att avslöja viktig information.
 • Kryptojacking (kryptokapning): Detta innebär att angripare skaffar sig åtkomst till någon annans dator för att utvinna kryptovaluta. 
 • Zero-day attacker: Dessa involverar angripare som utnyttjar en säkerhetsrisk (sårbarhet) som är känd men som ännu inte har korrigerats (patchats).
 • Insiderhot: Ett hot som inte involverar en tredje part utan en insider. Detta kan vara en person inifrån företaget med omfattande kunskap om organisationen. Insiderhot har potential att orsaka betydande skada. 

Cybersecurity Awareness Month

Sedan år 2004 har USA:s president och kongressen förklarat oktober vara Cybersecurity Awareness Month. Målet med den här månaden är att hjälpa människor att skydda sig själva på nätet när cyberhot blir mer utbredda. I USA samarbetar Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) och National Cybersecurity Alliance (NCA) tillsammans med myndigheter och branschen för att öka medvetenheten om cybersäkerhet både i USA och runt om i världen.

Bästa metoder för att svara på cyberattacker

Hur ska företag svara på en cyberattack? Här är en steg-för-steg-guide:

Steg 1: Involvera ett cybersäkerhetsteam (svarsteam)

När en attack väl har identifierats, det första en organisation bör göra är att säkra sin IT-infrastruktur så snabbt som möjligt och mobilisera ett cybersäkerhetsteam (svarsteam). Teamets första åtgärd är att identifiera källan till attacken och dess orsak. Beroende på organisationens resurser kan det här teamet vara ett internt team eller en tredje part. Det viktiga är att reagera snabbt och börja arbeta medan bevisen fortfarande är färska.

Steg 2: Fastställ typen av attack

Genom att identifiera typen av cyberattack kan cybersäkerhetsteamet vidta lämpliga åtgärder. Att veta vilken typ av attack som sker gör att resurserna kan koncentreras effektivt för att möjliggöra begränsning av och återhämtning från attacken.

Steg 3: Begränsa hotet

När typen av attack har identifierats och bekräftats, då är nästa steg att förhindra hotet från att orsaka ytterligare skada. De flesta passiva attacker är utformade för att ge angriparna en beständig bakdörr till en organisations system, så att data kan fortsätta att extraheras över tid. Av denna anledning är det viktigt att identifiera och stänga ner all åtkomst som angriparna kan ha till ditt system. 

Steg 4: Kontakta relevanta myndigheter

Beroende på attackens omfattning och karaktär kan du behöva rapportera händelsen till den lokala polismyndigheten. Ju tidigare de meddelas, desto mer kan de göra för att hjälpa till. Beroende på din bransch och jurisdiktion kan det finnas vissa myndigheter eller branschorgan som du också måste meddela. Om du har en cyberförsäkring bör du kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt.

Steg 5: Kommunicera med berörda parter

Om attacken har påverkat kunddata måste du meddela dina kunder. Det är viktigt att vara så tydlig och transparent som möjligt om vad som har hänt. Om andra verksamheter du arbetar med också har drabbats måste du kommunicera med dem. Cyberattacker kan leda till stora skador på verksamhetens rykte och goda namn, så det är lämpligt att samarbeta med en PR-expert för att fastställa det bästa sättet att hantera kommunikation och för att hantera PR-effekten som följer av incidenten.

Utbildningar inom cybersäkerhet

Hur lär man sig cybersäkerhet? Utbildningar inom cybersäkerhet kan hjälpa. Med en ständigt föränderlig hotbild är det viktigt att IT-säkerhetsspecialister såväl som andra team inom en organisation håller sina kunskaper uppdaterade. Kaspersky erbjuder onlineutbildning för anställda som lär ut effektiva strategier för att upptäcka och begränsa hot.

Dessa kurser kan bekvämt göras hemifrån och är utformade av experter som förstår hur man hanterar hoten från över 350,000 skadliga programvaror de stöter på varje dag, och hur man delar den kunskapen med de som kämpar mot de framväxande farorna i dagens cyberverklighet.

Oavsett om du är ett proffs inom informationssäkerhet som vill utveckla dina färdigheter, eller en teamledare som vill investera i ditt SOC- och incidentresponsteam, så kan dessa kurser hjälpa dig. Läs mer om vår onlineutbildning inom cybersäkerhet för experter här.

Läs mer:

En heltäckande guide till cybersäkerhetsutbildning

Cybersäkerhetsutbildning ger kunskap om cyberhot och skyddsåtgärder. Lär dig vad utbildning i cybersäkerhet innebär och hur du kommer igång.
Kaspersky logo

Related articles