Hoppa till huvudinnehållet

Vad är utbildning i säkerhetsmedvetenhet?

Anställda som genomgår utbildning i säkerhetsmedvetenhet.

Riskerna med att vara online blir allt allvarligare för företag. Under de senaste två åren har 77 % av företagen drabbats av minst en cyberincident. Det är därför förståeligt att organisationer vill genomföra åtgärder för att minska dessa risker. Det är här utbildning i cybersäkerhetsmedvetenhet för anställda kan vara användbar. Enligt Kasperskys forskning om hot som berör företag av olika storlek utgör till exempel olämplig användning av IT-resurser och anställdas brott mot IT-säkerheten två av de största hoten som företagen får handskas med, med en genomsnittlig kostnad på 337 561 USD för en enskild incident. Dessutom berodde 38 % av cyberincidenterna på mänskliga misstag och 26 % på överträdelser av policyer för informationssäkerhet.

Utbildning i säkerhetsmedvetenhet är ett viktigt verktyg för företag och organisationer som vill skydda sina data på ett effektivt sätt, minska antalet personrelaterade incidenter, minska kostnaderna för insatserna och se till att deras anställda förstår hur de ska hantera kunddata på ett ansvarsfullt sätt och navigera säkert på nätet. Enligt Kasperskys rapport från 2022 minskar risken för att en angripare ska ta sig in i företagets infrastruktur om medarbetarna är medvetna om och förstår vad de ska göra i händelse av en säkerhetsincident. Dessa program utvecklas och genomförs av IT- och säkerhetsexperter och har ett gemensamt mål: att försöka bekämpa de mänskliga misstag som leder till dataintrång och stulen information, och som i förlängningen kan leda till ekonomiska förluster och försämrat anseende för ett företag. Men vad kännetecknar ett framgångsrikt utbildningsprogram? Och hur kan ett företag se till att cybersäkerheten förblir en viktig fråga för de anställda? Läs svaren på allt detta och mycket mer nedan.

Vad är utbildning i säkerhetsmedvetenhet?

Utbildning i säkerhetsmedvetenhet är ett program som kan se ut på många olika sätt. Men alla program har ett slutmål: att förse ett företags anställda med de kunskaper och färdigheter de behöver för att skydda organisationens data och känsliga information från hackning, nätfiske eller andra intrång, vilket i sin tur skyddar företagets IT-infrastruktur. Det finns många olika aspekter på utbildning i cybermedvetenhet, och ett bra program ska täcka flera av dessa för att ge medarbetarna en holistisk kompetens för säker hantering av data och onlineaktivitet.

Enligt lag är vissa företag skyldiga att följa vissa branschregler, t.ex.

den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) eller till och med Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), och som en del av dessa exempel måste de tillhandahålla utbildning i cybersäkerhet för anställda. Detta sker vanligtvis en eller två gånger om året för att hålla medarbetarna uppdaterade om de senaste cybersäkerhetsfrågorna, som ständigt utvecklas.

Varför är det viktigt att anställda får utbildning i cybersäkerhet?

Eftersom så många intrång i cybersäkerheten kan bero på mänskliga misstag och social manipulation måste företagen se till att deras anställda är medvetna om hur sårbara de är för attacker och intrång och att de kan stå emot dessa hot så mycket som möjligt. Därför är det viktigt att de anställda utbildas i säkerhetsmedvetenhet. Effektiv utbildning i cybermedvetenhet informerar de anställda om vilka cyberhot som finns mot företaget, hjälper dem att förstå potentiella sårbarheter och lär dem hur de ska känna igen tecken på fara och undvika intrång och attacker samt vad de ska göra om de har gjort ett misstag eller om de har några tvivel. Dessutom kommer många företag att behöva genomföra utbildning i cybersäkerhet för att säkerställa att de efterlever gällande regler.

Framgångsrika program för säkerhetsmedvetenhet ger medarbetarna möjlighet att förstå sitt ansvar för cybersäkerheten på företaget och att vara på sin vakt när de arbetar med företagsdata – när de är online, när de använder företagets enheter, och både på kontoret och när de arbetar på distans. Detta kan avsevärt minska ett företags sårbarhet för cyberattacker och dataintrång.

Vad bör en utbildning i webbsäkerhetsmedvetenhet innehålla?

Enligt Kasperskys 2023 Human Factor Survey, när man analyserade den icke-mänskliga faktorn för hur säkerhetsincidenter orsakas på arbetsplatsen, var den vanligaste faktorn för anställda nedladdning av skadlig programvara, och den andra: att använda svaga lösenord eller att inte ändra dem regelbundet. Detta understryker behovet av att ett bra program för säkerhetsmedvetenhet måste vara heltäckande och omfatta en mängd olika delar som tillsammans ger de anställda en helhetssyn på cybersäkerhet och vad det innebär för företaget. Det kan t.ex. handla om att lära sig god lösenordshygien, kunna känna igen bedrägerier med social manipulation, ha säkra e-postvanor och följa rättsliga bestämmelser.

Även om det finns många säkerhetsfrågor som kan tas upp, kommer varje företags program att se lite olika ut baserat på deras behov. Många delar av cybersäkerhetshot och -skydd kommer dock att vara relevanta för varje organisation, vilket beskrivs nedan:

 • Ansvar för företagsdata: medarbetarna ska vara medvetna om sitt ansvar att skydda känslig information och följa lagar om hantering och sekretess.
 • Lösenordssäkerhet: att skapa och använda starka lösenord, förstå behovet av att regelbundet byta lösenord och eventuellt använda lösenordshanterare.
 • Medvetenhet om nätfiske: att känna igen potentiella nätfiskemejl och undvika bedrägerier eller att avslöja konfidentiell information.
 • Efterlevnad: att följa bestämmelser, t.ex. GDPR och HIPAA.
 • Datasekretess: skydd av kunddata eller känslig företags- och medarbetarinformation.
 • Insiderhot: att känna igen interna hot och sårbarheter som kommer inifrån företaget.
 • Procedurer: att förstå policyer och protokoll för hantering av säkerhetsincidenter.
 • Lämpligt beteende på nätet: att lära sig att använda internet på ett säkert sätt inom organisationens system och känna igen misstänkta webbplatser och källor.
 • Ansvarsfull användning av e-post: att utbilda medarbetarna i hur man använder e-post på ett säkert sätt för att undvika dataintrång och hackning.
 • Användning av enheter: att utbilda medarbetarna om bästa praxis för användning av företagsägda enheter som bärbara datorer och telefoner.
 • Enhetssäkerhet: behovet av att använda VPN och antivirusprogram för att skydda företagets enheter från externa hot, t.ex. skadlig programvara.
 • Användning av programvara: att förstå vilken programvara som får användas på företagets enheter – och var dessa kan köpas – och vad som bör undvikas.
 • E-postvanor: att veta hur man använder e-post på ett ansvarsfullt sätt, däribland att känna igen legitima avsändare och inte dela känsliga uppgifter.
 • Användning på distans: att skydda enheter och system när du arbetar på distans, t.ex. genom att använda VPN eller fjärranslutna gateways.

Ett bra utbildningsprogram för cybersäkerhetsmedvetenhet behöver inte bara täcka alla de ämnen som nämns ovan, utan bör också innehålla olika format, göra utbildningen engagerande och använda tekniker som bidrar till att man kommer ihåg materialet. Dessutom måste ett bra utbildningsprogram innehålla många exempel på verkliga fall för att medarbetarna ska känna kopplingen till verkligheten. En väl avvägd utbildning ska inte bara svara på frågor om vad som är tillåtet och inte, utan även ta upp potentiella scenarion och vad man ska göra om en cybersäkerhetslösning misslyckas med att upptäcka ett hot och en attack inträffar. Att förstärka färdigheter genom simuleringar eller spelifieringselement är också oerhört viktigt.

Bästa tipsen för cybersäkerhet inom organisationer

Att ha en omfattande förståelse för säkerhetsmedvetenhet är viktigt, men att genomföra rätt strategier är lika viktigt. Så vilka strategier bör företagen försöka utveckla genom att utbilda sina anställda i cybersäkerhetsmedvetenhet? Det finns många åtgärder som företag kan vidta för att öka sannolikheten för att deras program ska lyckas. Här är några exempel på bästa praxis att ha i åtanke:

 1. Använd starka lösenord: lösenordshygien bör vara en viktig del av utbildningen i säkerhetsmedvetenhet och därför bör företagen fastställa strikta regler som inkluderar specialtecken, minimilängder och blandade bokstäver. En lösenordshanterare som godkänts av företaget kan vara användbar, eftersom den kan hjälpa de anställda att skapa komplexa lösenord som är mindre sårbara för hackning och ordlisteattacker.
 2. Prova flerfaktorsautentisering: Många större organisationer kräver nu att användarna ställer in tvåfaktorsautentisering för att skydda sina användarkonton och e-postmeddelanden. Detta gör att även om hackare lyckas kompromettera användarens lösenord är det mycket mindre troligt att de kommer att kunna komma åt det konto som det är kopplat till, eftersom de inte skulle kunna få det engångslösenord som genereras till användarens mobiltelefon, till exempel.
 3. Sätt in falska attacker: för att öka medvetenheten om hur lätt det kan vara för cyberbrottslingar att bryta mot ett företags cybersäkerhetsprotokoll kan IT-teamet ibland genomföra simuleringar av nätfiskeattacker, som visar hur dessa attacker ser ut och hur anställda kan undvika dem.
 4. Kontrollera testets mätvärden: efter att ha genomfört attacksimuleringar kan ledningen sammanställa och analysera resultaten för att bedöma hur effektiv utbildningen i cybermedvetenhet har varit och fatta beslut om hur den ska anpassas.
 5. Regelbundna uppdateringar: se till att all programvara hålls uppdaterad så att de senaste säkerhetsuppdateringarna distribueras via företagets system och enheter.
 6. Begränsa exponeringen: genom företagets program för säkerhetsmedvetenhet bör de anställda ha en god förståelse för vilken information de kan eller inte kan dela online, och hur de kan minimera sitt digitala fotavtryck.
 7. Använd VPN: oavsett om medarbetarna arbetar på kontoret eller på distans bör de använda virtuella privata nätverk (VPN) för att kryptera sin onlinetrafik och skydda känslig information.
 8. Säkerhetskopiera data regelbundet: genom att se till att alla data säkerhetskopieras ofta kan organisationen säkerställa att de kan återställa så mycket som möjligt i händelse av ett intrång.
 9. Se till att ledningsgruppen är med: att ha stöd från företagets ledare kan vara mycket användbart för att genomföra cybersäkerhetsutbildning för de anställda. Detta kommer inte bara att bidra till att programmet får de nödvändiga resurserna, utan det kan också vara nödvändigt för att säkerställa att lämpliga cybersäkerhetspolicyer kan tillämpas.
 10. Utför regelbundna riskbedömningar: cybersäkerhet är en värld av hot som ständigt utvecklas. Regelbundna riskbedömningar kan hjälpa till att identifiera potentiella sårbarheter och hot i en organisations system, och administratörer kan sedan anpassa utbildningsprogrammet för cybermedvetenhet efter behov.
 11. Skapa informativa, interaktiva kurser: den genomsnittliga medarbetaren kanske inte tänker på cybersäkerhet varje dag och kanske inte har så mycket kunskap om potentiella hot. Därför bör ett framgångsrikt utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet erbjuda lättförståeliga översikter på ett praktiskt sätt som hjälper medarbetarna att förstå potentiella sårbarheter och hur man står emot dessa.
 12. Uppdatera policyer: eftersom det alltid finns nya sårbarheter och hot mot en organisations cybersäkerhet är det viktigt att ledningen regelbundet ser över sina policyer och, vid behov, tillämpar och upprätthåller nya.
 13. Omskolning är avgörande: utbildning i cybermedvetenhet är inte något man gör en gång för alla och därför bör medarbetarna delta i regelbundna fortbildningstillfällen som håller cybersäkerheten i fokus och deras kunskaper uppdaterade.
 14. Börja under introduktionen: utbildning i cybersäkerhet bör ingå i introduktionsprocessen så att nyanställda förstår nyanserna i företagets särskilda policyer.

Vikten av utbildning i cybermedvetenhet

I Kasperskys rapport 2023 Human Factor 360 ombads de tillfrågade säga var deras företag mest sannolikt skulle investera i cybersäkerhet under de kommande 12–18 månaderna, och det framgick att 39 % av respondenterna var intresserade av att investera i utbildning för cybersäkerhetspersonal och 38 % sannolikt skulle investera i allmän utbildning av anställda, bland andra områden. Det är därför viktigt att förstå att det är nödvändigt att öka och investera i de anställdas cyberkompetens för att säkerställa ett heltäckande skydd av ett företag. Dessutom är det mycket viktigt att välja rätt utbildningsprogram som täcker alla nödvändiga ämnen och innehåller moderna undervisningsmetoder för att det verkligen ska leda till förändringar i cyberbeteendet. Genom att involvera alla nivåer i organisationen, även C-nivå, tillsammans med stöd från företagets ledning, kommer man framgångsrikt att kunna implementera och upprätthålla en cybersäker miljö.

Relaterade artiklar och länkar:

Så här förhindrar du cyberattacker

Vad är klientsäkerhet och hur fungerar det?

Hur man undviker attacker med social manipulering

Relaterade produkter och tjänster:

Kasperskys utbildning i säkerhetsmedvetenhet

Kasperskys klientsäkerhet för företag

Kasperskys säkerhet för mindre kontor

Vad är utbildning i säkerhetsmedvetenhet?

Utbildning i säkerhetsmedvetenhet är en viktig försvarslinje för företag. Lär dig vad det är och hur du genomför ett framgångsrikt program.
Kaspersky logo

Utvalda inlägg